Reklamacje i zwroty

Zwroty

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 1 reklamacji, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym klient (lub inna osoba wskazana przez klienta do odbioru w jego imieniu) wszedł w posiadanie zamówionych produktów (w przypadku jednego zamówienia na kilka produktów, które są dostarczane osobno – od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Rekomendujemy składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, chociaż nie jest to obowiązkowe; w celu jego złożenia możliwe jest także posłużenie się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonym do niniejszych OWS jako załącznik nr 2 (ale nie jest to obowiązkowe). Uprzejmie prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu danych kontaktowych (imienia i nazwiska klienta oraz jego adresu), daty odbioru produktów oraz stwierdzenia, że odstępują Państwo od umowy. Pomocne będzie również podanie numeru zamówienia, od którego Państwo odstępują, ale nie jest to obowiązkowe. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanego w formie papierowej.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu przez klienta od umowy może zostać złożone na piśmie na następujący adres: Spark and Mortar sp. z o.o. ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa lub mailowo na adres email sklep@hellozdrowie.pl. Koszty przesłania oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
 4. W przypadku, gdy klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), jest zobowiązany do odesłania do Spark and Mortar otrzymanych produktów na swój koszt (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) na następujący adres OEX EBUSINESS Łubińska 10, 05-532 Łubna. Bezpośrednie koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi na podstawie art. 9.5 – lecz ponosi je klient. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczające jest wysłanie produktu przed upływem terminu, na wskazany powyżej adres.
 5. W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi wyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), umowę uważa się za niezawartą a klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Wszelkie płatności otrzymane od klienta zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ale zwracamy uwagę, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności w sytuacji opisanej w art. 9.6. poniżej). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaconej kwoty. Po dokonaniu zwrotu wysyłamy do klienta mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot płatności obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez klienta (w tym koszty dostawy produktów do klienta, jeśli zostały przez niego opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego (w takim przypadku zwracamy kwotę odpowiadającą kosztom najniższego sposobu dostawy).
 6. Ważność i skuteczność złożonego przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest uzależniona od dokonania przez niego zwrotu otrzymanych produktów. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu.
 8. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi powyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz Spark and Mortar podlega całość produktów otrzymanych przez klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez klienta zamówione.
 9. Powyższe postanowienia stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych online za pośrednictwem Strony oraz z zastrzeżeniem pkt. 10.
 10. Informujemy, że znaczna część produktów sprzedawanych za pośrednictwem Strony po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócona ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (dotyczy to np. środków spożywczych, suplementów diety). W przypadku takich produktów, jeżeli zostały dostarczone Państwu w zapieczętowanym opakowaniu i jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, określone powyżej prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Na Stronie znajduje się informacja, w przypadku których produktów nie będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w przypadku otwarcia opakowania po ich dostarczeniu.

Reklamacje

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi towar bez wad. W przypadku niezgodności produktów z umową (np. gdy produkty otrzymane przez klienta są uszkodzone lub posiadają inne wady), stosuje się zasady dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym. W takiej sytuacji klient może złożyć reklamację.
 2. Reklamacje mogą być składane na piśmie i wysyłanie na adres Spark and Mortar sp. z o.o. ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa wraz z produktami, których dotyczy reklamacja (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty wysyłki zostaną Państwu zwrócone). Reklamacje mogą być również składane drogą mailową na adres e-mail: sklep@hellozdrowie.pl (w takim przypadku skontaktujemy się z Tobą celem ustalenia sposobu przekazania nam produktu, którego dotyczy reklamacja). W reklamacji prosimy dokładnie opisać niezgodność produktów (np. opisać zauważone wady produktu). W reklamacji należy również wskazać dane kontaktowe oraz załączyć kopię rachunku dokumentującą zakup produktów, których dotyczy reklamacja (pomocne może być również podanie numeru zamówienia) – chyba, że klient jest w stanie w inny sposób wykazać, że produkty objęte reklamacją zostały zakupione za pośrednictwem Strony.
 3. O wynikach reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni na dane kontaktowe wskazane w treści reklamacji. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Spark and Mortar. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Sprzedawcy w wyżej określonym terminie, uznaje się, że żądanie z rękojmi zostało uznane za uzasadnione.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwe produkty zostaną niezwłocznie wymienione na nowe w zależności od określonego w reklamacji wyboru klienta. Jeśli nie będzie to możliwe (np. niedostępność produktów) lub z jakichkolwiek innych powodów klient nie otrzyma niezwłocznie nowego produktu, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy (prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna). W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
 5. Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy również w przypadku, gdy produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna.
 6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu klientowi. Jeżeli określony przez producenta termin przydatności danego produktu kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady tych produktów stwierdzone przed upływem tego terminu.
 7. Roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się w terminach określonych w przepisach prawa, w szczególności w art. 568 Kodeksu cywilnego.
© 2018-2021 Hello Zdrowie Powered by e-com.house